İş İlanı: CCNP Sertifikası Sahibi Kıdemli Network Uzmanı Arıyoruz.

Akademi

tübitak destekleri heraklet
Girişimcilik

AR-GE ve Bilişim Alanlarında TÜBİTAK Destekleri Nelerdir, Nasıl Alınır?

TÜBİTAK, Türkiye’de bilim ve teknolojiyi teşvik etmeye, yönlendirmeye ve yaygın hale getirmeye çalışan bir kurumdur. Bu kapsamda TÜBİTAK bilişim ve Ar-Ge alanında firmalara çeşitli destekler sağlamaktadır. Peki ama bu destekler nelerdir ve nasıl alınır? Bu yazımızda sizlere, Ar-Ge ve Bilişim Alanlarında firmalara sağlanan TÜBİTAK destekleri hakkında bilgilendirme yapacağız.

1507 – TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Projelere program kapsamında sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı ile KOBİ’lerin bu sorunları aşabilmelerini sağlamak için yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında KOBİ’ler tarafından yürütülen 600.000 TL bütçe ve 18 ay süre ile sınırlı ilk 3 projenin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bu üç projeye ilaveten, ortaklı proje başvurusu yapılması koşuluyla 2 proje daha bu programda desteklenebilmektedir. Destek oranı her dönem için sabit olup %75’tir.

👉 TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz!

1512 – Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı (BiGG)

1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı ile girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Aşama 1; Girişimcilerin iş fikirlerini uygulayıcı kuruluşlara sunduğu, uygulayıcı kuruluşun bu iş fikirlerini değerlendirdiği, başarılı bir iş planına dönüşme olasılığı yüksek olan iş fikirleri için girişimcilere hızlandırıcı hizmeti sundukları aşamadır. Bu aşamada girişimcilere  mentorluk, iş birliği ağları oluşturma, eğitim vb. destekleri sağlayan Uygulayıcı Kuruluşlar, iş fikrinin iş planına dönüşmesi sürecinde fikrin teknik ve ticari açıdan doğrulanması çalışmalarını yürütür.  Aşama 1, teknogirişim sermaye desteği çağrısında belirtilen iş planı son başvuru tarihinde tamamlanır.

Aşama 2; iş planlarının bu Uygulama Esasları çerçevesinde değerlendirilmesi ile başlayan aşamadır. Değerlendirme sonucunda desteklenmesi uygun bulunan iş planları için girişimciden tanımlı bir zaman aralığı içinde kuruluş tanımına uygun şirket kurması istenir. TÜBİTAK ile kuruluş arasında sözleşme imzalanmasından sonra kuruluşa teminat alınmaksızın hibe olarak sermaye desteği sağlanır. Teknogirişim Sermayesi Desteği ile kuruluşun iş planı çerçevesinde gerçekleştireceği kavramsal tasarım, teknik ve ekonomik fizibilite, teknolojik geliştirme (ticari prototip, demo, benzetim, yazılım algoritması vb.) faaliyetleri ve bu faaliyetler sonucu elde edilen çıktıların ticari değere dönüştürülmesi çalışmaları Aşama 2 dahilindedir. TEYDEB Aşama 2 süresince kuruluşun isteğine bağlı olarak iş rehberi desteği sağlayabilir.

tübitak destekleri heraklet

Aşama 3; kuruluşun bir önceki aşamada elde ettiği çıktıların, Ar-Ge çalışmalarıyla performans ve işlevsellik bakımından iyileştirilmesi ile ticarileşme potansiyellerinin arttırılmasını amaçlayan aşamadır. Aşama 3, kuruluşun proje önerisi hazırlayarak TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na başvurması ve teknolojik doğrulaması yapılmış projenin bu programa özel kriterler çerçevesinde değerlendirilmesi ile başlar. Bu aşamada detay tasarım, ticari prototipin işlev ve performans bakımından iyileştirilmesi, denemeler ve saha testleri gibi faaliyetler gerçekleştirilir.

Bu Uygulama Esasları kapsamında Aşama 2’yi tamamlayan veya 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri tarafından Teknogirişim Sermayesi Desteği alarak kurulmuş olan şirketler, destek bitiş tarihten sonraki 24 ay içerisinde Aşama 3 kapsamında TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na başvuruda bulunabilir. Aşama 3 kapsamında projelerin desteklenmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması süreçlerinde TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ait Uygulama Esasları hükümleri uygulanır.

Aşama 1 için;

TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri geçerli olup uygulayıcı kuruluşlara sağlanacak destek tutarı ve içeriği uygulayıcı kuruluş belirleme çağrısında belirtilir.

Aşama 2 için;

Teminat alınmaksızın geri ödemesiz (hibe) olarak verilecek sermaye desteği en fazla iki yüz bin (200.000) TL’dir.

Aşama 3 için;

TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı hükümleri geçerlidir.

Desteklenen Gider Kalemleri

 1. Personel giderleri,
 2. Seyahat giderleri,
 3. Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
 4. Malzeme ve sarf giderleri,
 5. Yurtiçi ve yurtdışı hizmet alım giderleri,

👉 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz !

1514 – Girişim Sermayesi Destekleme Programı (Tech-InvesTR)

Tech – InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte KOBİ ölçeğindeki erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve teknolojilerini ticarileştirme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları sermayenin girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması amacıyla hazırlanmıştır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜBİTAK’ın ortak yürüteceği Tech-InvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı ile;

 • Erken aşama teknoloji tabanlı girişim şirketlerinin desteklenerek, ülkemizdeki bu şirketlerin sermaye ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlanması,
 • Erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerde Ar-Ge ve yenilik sonuçlarının ticarileştirilmesi yoluyla yüksek katma değerli üretim ortamının oluşturulması,
 • Girişim şirketlerine sermaye sağlayacak yeni fonların kurulmasının teşvik edilerek girişim sermayesi ekosisteminin oluşturulmasına katkı sağlanması,
 • Oluşturulan ekosistemin sürekliliğini sağlamak amacıyla, girişim şirketlerinin yaşam döngüsünün her evresine özgü finansal desteklerin zenginleştirilmesi,
 • Girişim sermayesi ekosisteminde yer alan yatırımcı sayısının artırılması,
 • Erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerin desteklenmesine yönelik sürdürülebilir bir girişim sermayesi ekosisteminin oluşturulması,
 • Teknoloji Transfer Ofisleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve yeterlik almış Araştırma Altyapılarında girişim sermayesi konusunda tecrübe ve kaynak birikiminin sağlanması,

hedeflenmektedir.

Program kapsamında her bir TTO, TGB veya AA’ya asgari 2 (iki) milyon TL, azami 20 (yirmi) milyon TL hibe desteği verilebilecektir.

Program kapsamında, Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO), Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin (TGB) ve yeterlik kararı verilmiş Araştırma Altyapılarının (AA) yatırımcı olarak katılacakları Girişim Sermayesi Fonlarına, erken aşama teknoloji tabanlı girişimlere yapılan yatırımlar için ödeyecekleri girişim sermayesi katkı payları, %50 oranında TÜBİTAK tarafından hibe şeklinde desteklenecektir. Söz konusu TTO, TGB ve AA’lara ödenecek hibe tutarının %10’u kadar da genel gider desteği sağlanacaktır.

Desteklerin harcama sonrası yapılması esas olmakla birlikte; TTO, TGB ve AA’nın talep etmesi durumunda ilgili kuruluşun fona taahhüt ettiği tutarın  %20’sini geçmeyecek şekilde teminat karşılığı ön ödeme yapılabilecektir. Teminat olarak, talep edilen ön ödemenin %25 fazlası kadar bankalar ve finans kurumları tarafından düzenlenmiş süresiz teminat mektubu getirilmelidir.

👉 Girişim Sermayesi Destekleme Programı hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz!

1601 – Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.

Girişimcilik ve yenilik alanlarında kapasite artırma amacı taşıyan farklı çağrıların açılabildiği bu programda; özel sektörün ArGe ve yeniliğe yaptıkları yatırımdan etkin ve verimli sonuçlar alması, üniversite sanayi işbirliklerinin canlanması ve teknolojik iş fikirleri olan girişimcilerin kurduğu başlangıç firmalarının daha hızlı gelişmesine katkı sağlanması hedeflenir.

 • Program  kapsamında  desteklenen  projeler  geri  ödemesiz  (hibe) olarak desteklenir.
 • Destek  süresi  üst  sınırı,  süre  uzatımı  dahil  36  ayı  geçmemek  kaydıyla  çağrı duyurusunda  belirtilir.
 • Program kapsamında desteklenecek projelere geri ödemesiz (hibe) olarak  %100’e  kadar  destek  sağlanır.  Proje  bütçesi  üst  sınırı  ve  destek  oranı  çağrı duyurusunda belirtilir.

TÜBİTAK destekleri nelerdir nasıl alınır

Desteklenen Gider Kalemleri:

 1. Personel giderleri
 2. Proje Teşvik İkramiyesi
 3. Bursiyer giderleri
 4. Proje  ekibinin  proje  faaliyetlerine  ilişkin  seyahat  giderleri  kapsamında;  uçak,
  tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası ve uluslararası ekonomi sınıfı ulaşım giderleri ile Bilim Kurulunca belirlenen limitlerde gündelik ve konaklama ücretleri ödenir.
 5. Hizmet alımları (yurt içi yurt dışı danışmanlık ve eğitim dahil)
 6. Alet,  teçhizat,  yazılım  ve  yayın  giderleri  (bu  destek  kalemi  projenin  destek kapsamına alınan bütçesinin %10’nunu geçemez),
 7. Toplantı, tanıtım, organizasyon ve ödül giderleri,  (proje ekibinin ve katılımcıların yol, konaklama ve gündelik giderleri, tanıtım materyali, basım yayım giderleri, posta/kargo ve iletişim giderleri, web hizmet giderleri, toplantı salonu kirası, ikram hizmeti, kırtasiye vb. giderler),
 8. Maliye  Bakanlığınca  her  yıl  yayımlanan  yeminli  mali  müşavirlik  asgari  ücret tarifesinde yer alan TÜBİTAK tarafından yapılan Ar-Ge yardımları işlemlerinde geçerli ücret tarifesindeki yeminli mali müşavirlik ücretleri,
 9. Genel  giderler,  proje  faaliyetlerini  yürütmek  amacıyla  gerçekleşen;  destek personeli,  elektrik,  su,  gaz,  bakım-onarım,  haberleşme,  malzeme  ve  sarf  vb.  giderlere karşılık  projenin  destek  kapsamına  alınan  bütçesinin  en  fazla  %15’ine  isabet  eden  tutar olup, üst  sınır çağrı duyurusunda belirtilir. Proje özel hesabına aktarılan genel gider  tutarı, kuruluşa ait başka bir hesaba transfer edilerek bu Uygulama Esaslarında belirtilen kapsamda kuruluşun tabi olduğu mevzuata göre harcanır. Aktarmaya ilişkin belge, Mali Rapor’da yer alır.

Genel giderlere ilişkin harcama ve giderler için beyan yeterli olup ayrıca belge aranmaz.

👉 Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P. hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz!

1602 – TÜBİTAK Patent Destek Programı

1602 TÜBİTAK Patent Destek Programı, ülkemiz kaynaklı ulusal ve uluslararası patent başvuru sayısının artırılması ve ülkemizdeki patent sayısının artırılmasını hedeflemektedir.

Ulusal Patent Destekleri

Türk Patent ve Marka Kurumu’na (TÜRKPATENT) yapılan ulusal patent başvurularında;

 • Araştırma Raporu Desteği,
 • İnceleme Raporu Desteği,
 • Vekil kullanılan başvurular için patent vekillerine vekil desteği,
 • Patent alınması durumda ise Patent Sahibine ve başvuru süreçlerinde patent vekili kullanılması durumunda patent vekillerine Patent Tescil ödülü verilmektedir.

Uluslararası Patent Destekleri

Patent İşbirliği Antlaşması (PCT) kapsamında kabul ofisi olarak TÜRKPATENT kullanılarak Dünya Fikri Haklar Örgütü’ne (WIPO) yapılan uluslararası patent başvurularında Uluslararası Patent Başvuru Desteği verilmektedir.

Kabul ofisi olarak TÜRKPATENT seçilen PCT başvuruları sonrasında, Avrupa Patent Ofisi (EPO), Japonya Patent Ofisi (JPO), Kore Fikri Mülkiyet Ofisi (KIPO), Çin Halk Cumhuriyeti Fikri Mülkiyet Ofisi (SIPO) veya Amerikan Patent ve Marka Ofisi (USPTO) nezdindeki ülke girişlerinde Uluslararası Patent İnceleme Raporu Desteği verilmektedir.

Uluslararası Patent İnceleme Raporu Desteği kapsamında desteklenen patent başvurularının EPO, JPO, KIPO, SIPO veya USPTO tarafından tescil edilmesi durumunda ise Uluslararası Patent Ödülü verilmektedir.

👉 Uluslararası Patent Destekleri hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz!