İş İlanı: CCNP Sertifikası Sahibi Kıdemli Network Uzmanı Arıyoruz.

Akademi

Türkiye’de yüksek teknoloji üreten KOBİ’lerin en çok likidite ve nakit sıkıntısı çekmektedir. Hali hazırda kendini çevirmeye başlayan yazılım firmalarına devletimiz KOSGEB aracılığıyla destek vermektedir. Bu kapsamda yazılım firmalarının faydalanabileceği KOSGEB desteklerini sizler için sıraladık.

yazilim-firmalari-kosgeb-destekleri
Girişimcilik

Yazılım Firmalarının Alabileceği KOSGEB Destekleri

Teknoloji Üreten Firmalar Türkiye’de Destekleniyor! Türkiye’de yüksek teknoloji üreten KOBİ’lerin en çok likidite ve nakit sıkıntısı çekmektedir. Hali hazırda kendini çevirmeye başlayan yazılım firmalarına devletimiz KOSGEB aracılığıyla destek vermektedir. Bu kapsamda yazılım firmalarının faydalanabileceği KOSGEB desteklerini sizler için sıraladık.

milli muharip uçak, akıncı, milgem
ÜRETEN VE İHRAÇ EDEN TÜRKİYE, TEKNOLOJİ ÜRETİMİYLE DAHA GÜÇLÜ

İleri Girişimcilik Desteği — 365.000₺

İleri Girişimciler Ürettikleri Teknoloji Derecesine Göre 365.000₺ ye kadar desteklenir

İleri Girişimciler Ürettikleri Teknoloji Derecesine Göre 365.000₺ ye kadar desteklenir

İleri girişimcilik destek programının amacı ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır.

Bu programa İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu ve KOSGEB tarafından belirlenen İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.

İleri Girişimcilik Destek Programı — Destek Unsurları

Heraklet Bilişim Teknolojileri, 62.01.01 Faaliyet alanıyla Yüksek Teknoloji Üreten Firma olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

Detaylı Bilgi: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7390/ileri-girisimci-destek-programi

Ar-Ge İnovasyon Desteği — 750.000₺

 

Ar-Ge İnovasyon Projeleri 750.000₺’ye kadar desteklenmektedir

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programın amacı, desteklenecek araştırma-geliştirme ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretmelerini sağlamaktır.

(Bu destek programı, Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmıştır.)

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Kapsamında Desteklenecek Giderler

 

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı Kapsamında Desteklenecek Giderler

Heraklet Bilişim Teknolojileri olarak, Ar-Ge İnovasyon Desteği kapsamında PANTER — Şeker Fabrikası Otomasyonu projesini geliştirmektedir, projemiz onay sürecindedir.

Stratejik Ürün Destek Programı — 6.000.000₺

 

Stratejik Ürün Destek Programı Kapsamında 6 Milyon ₺’ye Kadar Desteklenmektedir.

Stratejik Ürün Destek Programı Amacı Nedir?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik yapacağınız yatırım projelerinin desteklenmesidir.

Stratejik Ürün Destek Programı Kapsamı Nedir?

Program kapsamında yatırım projeleriniz, geri ödemesiz 1.800.000 (birmilyonsekizyüzbin) TL ve geri ödemeli 4.200.000 (dörtmilyonikiyüzbin) TL olmak üzere toplam 6.000.000 (altımilyon) TL’ye kadar desteklenecektir.

Stratejik Ürün Destek Programı Başvuru Şartları Nelerdir?

Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi statüsündeki işletmelerden, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çağrı planında yer alan ürünleri üretmek üzere Bakanlığa ön başvuruda bulunup kesin başvuru yapmaya davet edilerek portal üzerinden KOSGEB’e yönlendirilen ve KBS’de kayıtlı, aktif durumda ve KOBİ bilgi beyannamesi güncel olan İşletmeler başvuru yapabilir.

(Bu destek programı, Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmıştır.)

Stratejik Ürün Destek Programı Kapsamında Desteklenen Unsurlar

{“type”:”block”,”srcClientIds”:[“bbb6785b-f3de-4db1-9f21-86a9c5235882″],”srcRootClientId”:””}

Stratejik Ürün Destek Programı Kapsamında Desteklenen Unsurlar

Desteklenecek Ürün Listesi: http://www.hamle.gov.tr/Home/UrunListesi

Daha Fazla Bilgi İçin: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/1229/arge-ve-inovasyon-destek-programi

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı — 6 Milyon TL’ye kadar

Kosgeb teknoyatırım desteği

 

Kobi Teknoyatırım — Geleceğe Yatırım

Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini, Orta — yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımları desteklemektir.

  1. Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda düşük ve orta düşük teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 700.000 (yediyüzbin) TL ve geri ödemesiz 300.000 (üçyüzbin) TL olmak üzere toplam 1.000.000 (birmilyon) TL’dir. Orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarında verilecek desteklerin üst limiti geri ödemeli 3.500.000 (üçmilyonbeşyüzbin) TL ve geri ödemesiz 1.500.000 (birmilyonbeşyüzbin) TL olmak üzere toplam 5.000.000 (beşmilyon) TL’dir.
  2. Orta — yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini sağlamak amacıyla yapılan başvurularda desteklerin üst limiti geri ödemeli 4.200.000 (dörtmilyonikiyüzbin) TL ve geri ödemesiz 1.800.000 (birmilyonsekizyüzbin) TL olmak üzere toplam 6.000.000 (altımilyon) TL’dir.

Ayrıca erken ödeme talebinde uygulanan üst limitlerde Erken ödeme tutarı, desteklemeye ilişkin ilk kurul kararında belirtilen tahmini geri ödemeli destek tutarının %35 (otuz beş)’ini geçemez ve her hâlükârda destek üst limitinin %25 (yirmi beş)’ini aşamaz.” hükmü ile uyumlu olacak şekilde “Cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünler” kapsamında gelen başvurular için tahmini geri ödemeli destek tutarında 4 milyon 200 Bin TL dikkate alınacaktır.

Başvuru Şartları:

  1. (a) bendi kapsamında yapılan başvurular için;

En çok 5 yıl önce alınmış Ar-Ge projesini tamamlandığını gösterir aşağıdaki belgelerden birine sahip olan

  • KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  • Patent belgesi ile koruma altına alınan,
  • Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
  • Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alan,

prototip çalışması tamamlanmış ürün için yapılması esastır. Ürün sahibi işletmeler veya ürünün fikri sınai mülkiyet ve telif haklarını sözleşme ile hak sahibinden devralmış işletmeler başvurabilir.

2. (b) bendi kapsamında yapılan başvurular için;

a) Üretilecek ürünün; orta yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alması,

b) Üretilecek ürünün cari işlemler hesabına katkı sağlaması,

c) Yatırım projesi bütçesinin 10.000.000 (on milyon) TL’yi geçmemesi,

d) Başvuru sahibi işletmenin paydaş ile başvuruda bulunması

esastır.

 

Kobi Teknoyatırım Destek Unsurları

(Bu destek programı, Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmıştır.)

Detaylı Bilgi: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6443/kobi-teknoyatirim-kobi-teknolojik-urun-yatirim-destek-programi